ÁSZF és adatkezelés

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Szolgáltató neve: Sárga Csík Informatikai, Tartalomszolgáltató és Tanácsadó Kft.

(továbbiakban Szolgáltató)

Székhely: 1148 Budapest, Szervián u. 28.
Iroda: 1146 Budapest, Thököly út. 58-60. 2/208.
E-mail: info@humanfejlesztesicentrum.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-917090

Adószáma: 14729126-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Telefonszám: +36 (70) 618 6822

A szerződés nyelve: magyar

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”). A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. Eltérő írásbeli szerződés hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak minden, a Sárga Csík Informatikai, Tartalomszolgáltató és Tanácsadó Kft. által megszervezett tréningre, teljesített szolgáltatásra valamint a szolgáltató által kötött szerződésre.

2.3. Felek között a szerződés a Szolgáltató által meghirdetett tréningekre való jelentkezéssel vagy fogyasztói szerződés kötésével lép életbe.

2.4. A Szolgáltató fenntartja szerzői jogát minden általa bemutatott és átadott szellemi termékre.

3. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

3.1. A Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag saját tevékenységén belül, tanfolyamok, tréningek iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás és egyéb programok szervezése, lebonyolítása valamint kiadványok kiadása és terjesztése céljából használja fel, harmadik fél számára ki nem adja.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A Szolgáltató a meghirdetett termékeinek és szolgáltatásainak igénybe vételének feltételeit a honlapján (www.humanfejlesztesicentrum.hu) feltüntetett részletes tájékoztató tartalmazza, vagy az Ügyfél érdeklődhet személyesen a Szolgáltató irodájában vagy telefonon.

4.2. A termékek és szolgáltatások árainak tartalma a Szolgáltató weboldalán olvasható tájékoztatóban kerül rögzítésre, esetenként az egyes termékek és szolgáltatások árainak tartalma egymástól eltérhet. Egydi tervezésű szolgáltatások esetén a weboldalon található termék ismertető alapján az Ügyfél ajánlatot kér a szolgáltatás oldalán biztosított kapcsolatfelvételi modul segítségével.

4.3. A termékek és szolgáltatások árai nem tartalmazzák az utazási költségeket, amivel az Ügyfél a szolgáltatás helyszínére érkezik.

4.4. Akciós árak, kedvezmények esetén a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció részleteiről.

4.5. A Szolgáltató által meghirdetett szolgáltatások általános szabályai:

 1. A Szolgáltató az általa meghirdetett képzésekre való jelentkezés részleteit és a Jelentkezési lapot köteles a honlapján nyilvánossá tenni.
 2. A tréningek minimális létszáma 10 fő. Ennél kevesebb jelentkező esetén a Szolgáltató módosíthatja a meghirdetett tréning időpontját vagy elállhat a teljesítéstől. Időpont módosítás esetén az Ügyfél nem köteles elfogadni az új időpontot. Ha a Szolgáltató vagy az Ügyfél eláll a szerződéstől létszámhiány miatt a Szolgáltató 8 napon belüli pénzvisszafizetést vállal.
 3. A tréningek maximális létszáma 20 fő, amelynek feltöltése jelentkezési sorrendben történik.

5. TERMÉK VÁSÁRLÁSÁNAK, SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE

5.1. Az Ügyfél a termékeket és szolgáltatásokat megvásárolhatja személyesen a Szolgáltató irodájában ügyfél fogadási időben. Az erre vonatkozó részleteket (határidők, igénybevétel menete stb.) a Szolgáltató a honlapján a termék vagy szolgáltatás leírásánál közli, vagy az Ügyfél érdeklődhet személyesen a Szolgáltató irodájában vagy telefonon.

5.2. Az Ügyfél a termékeket és szolgáltatásokat megvásárolhatja elektronikus levélen keresztüli ügyintézéssel is. Az erre vonatkozó részleteket (határidők, igénybe vétel menete stb.) a Szolgáltató a honlapján a termék vagy szolgáltatás leírásánál közli, vagy az Ügyfél érdeklődhet személyesen a Szolgáltató irodájában vagy telefonon. Ez esetben a megkötött fogyasztói szerződésre a fogyasztói és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet érvényes.

5.3. Az Ügyfél kétféle módon fizethet a termékért vagy szolgáltatásért. Lehetősége van készpénzes fizetésre a Szolgáltató irodájában, vagy banki átutalással a Szolgáltató 10918001-00000080-34410008 számú bankszámlájára. Ez esetben az Ügyfél köteles a közleményben feltüntetni a termék vagy szolgáltatás pontos megnevezését valamint a saját nevét.

5.4. A Szolgáltató az Ügyfél igényét a termék vagy szolgáltatás megvásárlására köteles 48 órán belül visszaigazolni. Személyes ügyintézés esetén Részvételi tájékoztató átnyújtásával, elektronikus ügyintézés esetén visszaigazoló e-mail küldésével.

6. ELÁLLÁS JOGA

6.1. Tréningek esetén a Sárga Csík Informatikai, Tartalomszolgáltató és Tanácsadó Kft. a résztvevők számára a jelentkezési határidő lezárása után 3 napig betekintést nyújt a résztvevő kérésére a képzési tematikába. A résztvevő a képzésen való részvételét legkésőbb a képzés megkezdése előtt 7 nappal mondhatja le úgy, hogy részére a képzést szervező a részvételi díjat köteles visszafizetni. Amennyiben a képzés megkezdése előtt kevesebb, mint 7 nappal mondja le a részvételt, abban az esetben a képzési díj 70%-át köteles visszafizetni, a képzés megkezdése után részvételi díj nem fizethető vissza.

6.2. Az elállást az Ügyfél minden esetben köteles aláírásával hitelesített írásban közölni a Szolgáltatóval.

6.3. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó esetekben a 20 § alapján a szerződéskötéstől számított 14 napig elállási jog illeti meg.

7. GARANCIA, JÓTÁLLÁS

7.1. A Szolgáltató garanciát vállal tréningek esetén:

 1. Terem megjelenésért
 2. Trénerek szaktudásáért
 3. Minőségi szolgáltatásért
 4. Megfelelő eszközök biztosításáért
 5. Kiírt ár tartásáért

7.2. Nem vállalunk garanciát tréningek esetén:

 1. A kurzuson elsajátítottak tanfolyamon kívüli alkalmazásából eredő minden esetleges olyan magatartásért, amellyel a résztvevő harmadik személynek vagy saját magának kárt okoz.

8. PANASZKEZELÉS

8.1. Az Ügyfél panasz esetén kollégáinkhoz fordulhat személyesen irodánkban (1146 Budapest Thököly út 58-60. 2/208, előzetes bejelentkezés alapján) és telefonon (+36 (70) 618 6822) vagy e-mailben (info[kukac]humanfejlesztesicentrum.hu). Megkeresésére 3 munkanapon belül válaszolunk, panaszát 15 napon belül kivizsgáljuk.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató és Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 60 (hatvan) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti Békéltető Testület (http://www.bekeltet.bkik.hu), illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

10. ADATKEZELÉS

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK, ILLETVE KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Az adatok felvétele, az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Az adatokat kizárólag az érintett hozzájáruló nyilatkozata vagy az ÁSZF alapján, továbbá jogszabály alapján egyébként arra jogosított személyek ismerhetik meg.

Az Ügyfél a megrendelt szolgáltatást határozott ideig veszi igénybe. Erre való tekintettel az adatkezelés vége a szolgáltatás teljesítésének időpontja. Az érintett hozzájárulásával felvett személyes adatokat – a törvény eltérő rendelkezésének hiányában – az adatkezelők a szolgáltatás keretében rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, különösen akkreditált képzések esetében további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetik.  

Az adatkezelés időtartama alatt az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben. Az érintettek további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§- 19.§, valamint a 21. § tartalmazza.

10.1. Az adatkezelő: Sárga Csík Informatikai, Tartalomszolgáltató és Tanácsadó Kft., címe: 1148   Budapest,    Szervián      u.      28,     adószáma:   14729126-2-42, elérhetősége: info@humanfejlesztesicentrum.hu, a továbbiakban mint “Szolgáltató”.

10.2. Az adatkezelés megnevezése: adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-106997/2016.

10.3. Az adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 3. pont alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

10.4. A kezelt adatok köre:

 1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: személynév, keresztnév, cég név, adószám, város, telefonszám, e-mail cím, Az akkreditált képzések esetében az előbbieken felül a jogszabályban előírtak szerint további adatokat szükséges megadni: születési hely, születési időpont, anyja neve, TAJ szám, lakcím, levelezési cím, állampolgárság, tartózkodásra jogosító okirat, tartózkodás jogcíme, szakmai végzettség, nyelvismeret, munkaerő-piaci státusz, foglalkozás.
 2. A szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

10.5. Az adatkezelés célja:

 1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó megrendelésének rögzítése, a képzési szerződés és számla kiállítása, valamint a tananyag sikeres elsajátítására szolgáló igazolások (értesítések) kiküldésének lehetősége.
 2. A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

10.6. Alkalmazások

A Szolgáltató kizár minden felelősséget, a felhasználó által alkalmazások használata következtében hozzáférhető vagy megadott személyes adatok, akár az alkalmazás fejlesztője, akár az alkalmazás más használói akár egyéb harmadik személyek által történő felhasználásával kapcsolatban.

10.7. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@humanfejlesztesicentrum.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését.

10.8. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az  üzemeltető munkatársát az info@humanfejlesztesicentrum.hu e-mail címen.

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, melyek segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. További tudnivalókat a cookie-król Adatvédelmi szabályzatunkban talál.